Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Previous
Next

สอบเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์

เกี่ยวกับเรา

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นองค์กรแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินผล การผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการที่มีมาตรฐาน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริการการสอบ

งานบริการการสอบเป็นภารกิจหนึ่งในงานบริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักทดสอบฯ  โดยการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

Achievement Test

Click Here

แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน

Scholastic Aptitude Test

Click Here

แบบทดสอบทางจิตพิสัย

Affective Test

Click Here

วิจัย

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างและพัฒนางานวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทำงานวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐาน เผยแพร่แก่สังคม ให้เกิดประโยชน์เป็นที่รู้จัก และยอมรับจากวงวิชาการ

วารสาร
การวัดผลการศึกษา

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยและจิตวิทยา ทั้งทางด้านทฤษฎี การปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา

เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง เรื่องราว และความคิดเห็นระหว่างครู นักการศึกษา นักวัดผลการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

ข่าวสาร / กิจกรรม​

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here