แนวทางในการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (Examination Guidelines)

 • Maintain a distance of 1-2 meters from other people.
  รักษาระยะห่างกับบุคคลอื่น 1-2 เมตร ขึ้นไป 
 • Wear a medical facial mask or a cloth mask tightly to your face all the time.
  สวมหน้ากากอนามัยหรือสวมหน้ากากผ้าให้แนบสนิทกับใบหน้าตลอดเวลา 
 • COVID-19 Screening Requirement
  Before taking the test, please show one of the test results for COVID-19 (ATK test or 
  RT-PCR test) without infection detected (within 48 hours).
  มาตรการคัดกรองโควิด-19
  ก่อนเข้าสอบ ผู้เข้าสอบโปรดแสดงผลการตรวจโควิด-19 จากวิธีการตรวจด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: 
  ATK) หรือ วิธี Real Time PCR (RT-PCR) ทั้งนี้ ผลการตรวจต้องไม่พบเชื้อภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ
 • How to submit the test results for COVID-19
      1. Take a photo of the test results together with your National ID card or Passport
      2. Submit it within October 29, 2022 using this link : https://forms.gle/r2BwD4kVvkVs95WP7  or the following QR code : 
  วิธีการส่งผลการตรวจโควิด-19
      1. ถ่ายรูปผลการตรวจ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้เข้าสอบ
      2. ส่งผลการตรวจ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ได้ที่ : https://forms.gle/r2BwD4kVvkVs95WP7

ตัวอย่าง การส่งผลการตรวจ :

 • Prepare only an original ID card or Passport to be used to present yourself in the examination room. If there is no document to show, you are not allowed to enter the examination room.
  เตรียมบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น เพื่อใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 • Prepare the test equipment such as 2B pencils, pencil erasers by keeping all items in a clear bag, sealable plastic envelope (ziplock bag). No communication device is allowed to substitute a calculator.
  เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบได้แก่ ดินสอ 2 บี ยางลบดินสอ โดยเก็บสิ่งของต่าง ๆ ไว้ในซองพลาสติกใสที่ปิดผนึกได้ (ถุงซิปล็อก) ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารใด ๆ แทนเครื่องคำนวณ
 • The calculator must be a basic version, we are not allowed a scientific function, math, or statistical function, and the calculator must come with silent mode.
  เครื่องคำนวณต้องเป็นแบบพื้นฐานไม่มีฟังก์ชั่นทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทางสถิติ และไม่มีเสียง

ตัวอย่างเครื่องคิดเลขที่อนุญาตใช้เพื่อสอบ :​

ตัวอย่างเครื่องคิดเลขที่ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อสอบ :​

 • Candidates have to pass a calculator checking before entering the exam room. You will not allow to bring it in if it does not satisfy the qualification, no exception.
  ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการตรวจสอบเครื่องคิดเลขก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าผิดประเภทจะไม่ให้นำเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
   
 • Please arrive at the exam room 30 minutes before the examination time. You are not allowed to enter the exam room after 9:30 A.M.
  ควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเวลา 9.30 น.
   
 • All communication devices must be turned off before entering the exam room and placed under the test seat during the exam.
  ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบและวางไว้ใต้ที่นั่งสอบตลอดระยะเวลาในการสอบ
   
 • Only school uniform attire or formal attire are allowed.
  แต่งกายเข้าสอบด้วยชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ
   
 • The results by the Examination Executive Committee are final. Candidates cannot claim any rights.
  การตัดสินผลการสอบ โดยคณะกรรมการบริหารการสอบถือเป็นข้อยุติ ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้